ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF)
Fehér Sándor E.V. (továbbiakban: Szolgáltató), és a
www.taplalkozzokosan.eu weboldalon (a
továbbiakban: Weboldal) valamint a Fehér Sándor E.V. által kezelt Táplálkozz Okosan Facebook, és Instagram oldalakon
meghirdetett szolgáltatásokat megrendelő / igénybe vevő
felhasználó (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és
kötelezettségeit tartalmazza.
Amennyiben Ön igénybe kívánja venni a Táplálkozz Okosan életmód és táplálkozás tanácsadó által meghirdetett
szolgáltatásokat kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az alábbi
Általános Szerződési Feltételeket, és csak abban az esetben
vegye igénybe a szolgáltatásokat, amennyiben annak minden
pontjával egyetért és magára nézve kötelező érvényűnek
fogadja el.
A Weboldalon, illetve a Facebook és Instagram oldalakon
meghirdetett szolgáltatások igénybe vételével Ön kijelenti,
hogy elolvasta és elfogadta a jelen Általános Szerződési
Feltételeket és ezek minden pontjával egyetért.
II. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI
Név: Fehér Sándor E.V.
Székhely: 4150 Püspökladány Bodó u. 13.
Telefonszám: 06309528975
Email cím: fsandor93@gmail.com
Adószám: 69399729-1-29
III.AZ ÁSZF HATÁLYA
Jelen ÁSZF kiterjed www.taplalkozzokosan.eu domain
név összes oldalára és az oldalakon elérhető, vagy onnan
letölthető anyagokra, információkra, valamint az igénybevett
szolgáltatásokra. Kiterjed a Fehér Sándor által kezelt Facebook és Instagram oldalakra is. Az ÁSZF 2020.
December 17-től visszavonásig érvényes. Szolgáltató fenntartja
magának a jogot az ÁSZF előzetes bejelentés nélküli és
egyoldalú módosítására.
IV.SZOLGÁLTATÁSOK
A Facebookon, Instagramon, valamint a Weboldalon
feltüntetett elérhetőségeken étrend, valamint ahhoz
kapcsolódó edzésterv megrendelésére van lehetőség. A fenti
elérhetőségekre megküldött email útján, valamint a Fehér Sándor által kezelt Facebook, és Instagram
oldalakon van lehetőség a szolgáltatás megrendelésére,
amellyel az Ügyfél elfogadja az Általános szerződési
feltételekben leírtakat. A Szolgáltató az email beérkezését
követően a megadott elérhetőségek valamelyikén felveszi a
kapcsolatot az Ügyféllel. A megrendelés akkor válik
véglegessé, amikor az Ügyfél a szolgáltatás díját kiegyenlíti.
V. FELEK KÖTELEZETTSÉGE, SZOLGÁLTATÁSI DÍJ
Szolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatási díj megfizetése
ellenében a Megrendelő számára az alábbiakat nyújtja:
• személyre szabott étrend elkészítése
• edzésterv küldése
• Megrendelő Fehér Sándor számára
fényképes jelentést küld egy adott időn belül elért
külalaki változásairól
• Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy Fehér Sándor használja ezen fotókat arc és név nélkül az
általa kezelt közösségi és webes felületeken.
A felvétel megtagadása Szolgáltató kizárólagos joga, amelyet
jelen ÁSZF elfogadásával Megrendelő tudomásul vesz.
Megrendelő kötelezettsége a szolgáltatási díj megfizetése.
Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a
szolgáltatási díjat mindig személyre szabottan állapítja meg.
Amennyiben Megrendelő a Szolgáltató által megjelölt
határidőben (3 munkanap) fizetési kötelezettségének nem
tesz eleget, a szolgáltatási jogviszony megszűnik és a foglalt
időpontja törlődik.
Megrendelő vállalja továbbá, hogy a kapott étrendet más
számára sem ingyenesen, sem ellenérték fejében nem adja
tovább, annak tartalmi részeit, elemeit mások számára
elérhető nyilvános felületen nem jeleníti meg. Amennyiben a
fentiek ellenére Szolgáltató tudomást szerez erről,
Szolgáltató jogosult jogi lépések megtételére, valamint
1.000.000 azaz egymillió forint kötbér és az okozott kár
megtérítésének követelésére.
A táplálkozási tanácsadási szolgáltatás sikeres teljesı́tése
érdekében, a Megrendelő köteles tájékoztatást adni
mindazon körülményről, tényről, (ı́gy különösen minden
korábbi, vagy jelenleg fennálló táplálkozását befolyásoló
betegségéről, gyógykezeléséről, gyógyszer, vagy gyógyhatású
készı́tmény szedéséről, egészségkárosı́tó kockázati
tényezőiről) a megfelelő táplálkozási tanácsadás elkészı́tése
érdekében.
VI. A TÁPLÁLKOZÁSI TANÁCSADÁS TELJESÍTÉSE
A Szolgáltató a szolgáltatási jogviszony létrejöttét követően,
minden szükséges bekért anyag, fotó és a térı́tési dı́j
Szolgáltatóhoz történő beérkezését követően, az egyeztetett
naptári napon készı́ti és küldi el az étrendet és az edzéstervet.
Amennyiben a Megrendelő által szolgáltatott valamely adat
nem megfelelő , esetleg hiányos, vagy a dokumentum
elkészı́téséhez további információk szükségesek és ezeket a
Megrendelő a Szolgáltató kérésére sem adja át a kért
határidőben, a Szolgáltató a Megrendelő anyagát elkészı́ti, de
Szolgáltató nem vállal garanciát a hiányos adatokból készülő
étrend, edzésterv pontosságára. Az adatok pontossága a
Megrendelő kizárólagos felelőssége.
VII. A SZOLGÁLTATÁS SIKERES TELJESÍTÉSE
A Szolgáltató kizárja a felelősségét arra az esetre,
amennyiben a táplálkozási tanácsadás a Megrendelő
esetleges rejtett vagy korábbi betegsége miatt marad
eredménytelen. A Megrendelő tudomással bı́r arról, hogy a
táplálkozási tanácsadási szolgáltatás nem orvosi vizsgálat,
nem gyógyı́tásra irányul, ezért az esetleges egészségügyi
panaszok kezelésére nem alkalmas. Szolgáltató semmilyen
felelősséget nem vállal a Megrendelő előtt ismert vagy nem
ismert betegségéből, illetve egészségügyi panaszából eredő
következményekért. A Szolgáltató nem jogosult betegség
miatti kezelést még tanácsadás formájában sem nyújtani,
ezért amennyiben a Megrendelő megrendelése kezelésre
irányul, úgy a Szolgáltató köteles a tanácsadást megtagadni,
mely esetben a felek közötti jogviszony ellehetetlenülés miatt
megszűnik és a Megrendelő köteles a Szolgáltatónak
megfizetni mindazt a költséget és munkadı́jat, amely a
Szolgáltató részérő l már nyújtott szolgáltatásért jár.
Szolgáltató testsúly csökkenést (fogyást) nem garantál
tekintettel arra, hogy Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás
hatékonysága függ a Megrendelő életmódjától, túlsúlyától,
őszinteségétől, kitartásától, fegyelmétől, önfegyelmétől stb. A
Megrendelő továbbá tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által
nyújtott szolgáltatás eredményessége, az esetleges
súlycsökkenés, közérzet javulás bekövetkezése, annak ideje
nem konkrétan meghatározható , ezek elmaradásáért, vagy a
testsúlycsökkenés Megrendelő által elvártakhoz képest
lassabban történő bekövetkezéséért felelősséget nem vállal.
Nyereményjáték során étrendet/applikációs csoport
tagságot megnyerő ügyfelek részére minden, a jelen
szerződésben megfogalmazott szabály ugyanúgy vonatkozik.
VIII. ELÁLLÁS
Az email, Facebook, Instagram üzenet útján létrejött
szerződéses jogviszony alapján, a táplálkozási tanácsadási
szolgáltatás megrendelésével, a Megrendelő köteles a
megrendelt szolgáltatás árát megfizetni. A táplálkozási
tanácsadás szolgáltatástól a Megrendelőnek, fizetést
követően 7 napon belül van lehetősége elállni, abban az
esetben, amennyiben a tanácsadás még nem vette kezdetét. A
Megrendelőnek ebben az esetben a megfizetett szolgáltatási
díj visszajár. Amennyiben megrendelő a szolgáltatási díj
megfizetését követő 7 napon túl kíván a szerződéstől elállni a
szolgáltatási díj nem jár vissza. A megrendelő az elállásra
vonatkozó jognyilatkozatának érvényességéhez köteles
megjelölni az elállás okát. A tanácsadás megkezdésével az
elállási jog nem érvényesíthető. A tanácsadás az írásos
konzultáció (kérdősor) átadásával megkezdődik.
IX. A szolgáltatási jogviszony időtartama, megszűnése,
felmondása

Amennyiben a Megrendelő a szolgáltatásnyújtására
irányuló, az ÁSZF V. pontjában meghatározott megbízásidíjat
a Szolgáltatónak megfizeti, de a szolgáltatás nyújtásához
szükséges adatokat nem bocsátja rendelkezésre a
Szolgáltató által meghatározott határidőn belül vagy a
Megrendelő személyében olyan előre nem látható,
tapasztalható körülmények merülnek fel, amelyek
következtében a szolgáltatás teljesítése lehetetlen, a
szolgáltatási jogviszony lehetetlenülés miatt megszűnik, a
Megrendelő a megbízási díjat elveszíti.
Amennyiben a szerződő felek között a szolgáltatási
jogviszony létrejött, azonban a Megrendelő az ÁSZF V. és VI.
pontjában meghatározott kötelezettségeit a Szolgáltató
felhívása ellenére sem teljesíti a megadott határidőn belül, a
Szolgáltató jogosult a jogviszonyt felmondással
megszüntetni, és a felmerült költségeit és munkadíjat a már
nyújtott szolgáltatásokért követelni.
X. ADATVÉDELEM
A Megrendelő által megadott adatok kezelése az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvényben előírtaknak megfelelően történik.
A szerződő megadott adatait kizárólag az elektronikus
levelező rendszerben tároljuk megfelelő védelem mellett és
harmadik félnek nem adjuk tovább. Ezen adatok törlését
kérhetik a szolgáltató által megadott e-mail címen.
XI. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK / SZERZŐI JOGOK
A Weboldal, a Weboldalon található anyagok, információk,
valamint a Weboldal képernyőn megjelenő kialakítása a
Szolgáltató tulajdona, amelyek szerzői jogi védelem alatt
állnak.
A Weboldal tartalmának fizikai vagy más adathordozóra
mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából
vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén
engedélyezett.
Ettől eltérő esetekben a Weboldal tartalmáról tilos bármilyen
másolatot készíteni, bármilyen módon sokszorosítani,
nyilvánosan bemutatni, részben vagy egészben közzétenni,
illetve a Weboldal tartalmát felhasználva saját hasonló
(táplálkozással, fogyással, egészségmegőrzéssel kapcsolatos
bármilyen jellegű) szolgáltatást létrehozni.
A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a honlapon
található adatok, illetve információk felhasználásából eredő
esetleges károkért és hátrányokért.
Szolgáltató számára megtiszteltetés, ha bárki a saját
weboldalán a weboldalra mutató internetes hivatkozást
helyez el. Viszont elhatárolódik azoktól az esetektől, amikor
jelen weboldal bármely felületére mutató internetes
hivatkozásokat törvénytelenül működtetett, obszcén
tartalmú, illetve másokat sértő internetes oldalakon helyezik
el, ezzel ártanak jelen weboldal és a vállalkozás hírnevének és
érdekeinek.
XII.WEBOLDAL LÁTOGATÁSA
A Weboldalt mindenki saját felelősségére látogathatja, a
Weboldal látogatása semmilyen kötelezettséggel nem jár a
látogatóra nézve.
A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Weboldalon található,
más weboldalakra mutató internetes hivatkozások által
felkereshető weboldalak titoktartási és adatkezelési
gyakorlatáért és az ott található információkért, valamint
elhárít minden felelősséget a károkkal kapcsolatban, amit az
így felkereshető más honlapok okoznak a Megrendelőnek.
XII. Egyéb rendelkezések
Szerződő felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés
írásban megkötött szerződésnek minősül.
Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a Szolgáltató, és
Megrendelő közötti, a szereplő e-mail címen történő
kommunikáció írásbeli kommunikációnak minősül. A
megrendelésre vonatkozó e-mailen történő visszaigazolás
a Szolgáltató és Megrendelő között létrejött szerződés
tartalmát képezi, és annak e-mailen történő megküldése
eleget tesz a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 18. § szerinti
„írásbeli megerősítés” követelményének.

×
×

Cart